Andaman Advanced English Contest, AAEC 2024

(โครงการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นสูง)

อ่านระเบียบการรับสมัครสอบ

ให้นักเรียนอ่านระเบียบการที่มีรายละเอียดการแข่งขันให้เข้าใจอย่างครบถ้วน

กรอกข้อมูลการสมัครสอบ

ตั้งแต่มิถุนายน 2567 – วันที่ 23 สิงหาคม 2567

ชำระค่าสมัครสอบ
แจ้งชำระค่าสมัครสอบ

ภายใน23 สิงหาคม 2567

แก้ไขข้อมูลการสมัครสอบ
และที่อยู่จัดส่งรางวัล

ภายใน23 สิงหาคม 2567

คำชี้แจงการสมัครสอบ

1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว

2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ และไม่สามารถแก้ไขได้

4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ยืนยันข้อมูล] และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

5. การชำระเงินค่าสมัครสามารถชำระได้ 2 วิธีคือ
      1. ชำระผ่านการ Scan QR Code (ห้ามปิดหน้าเว็บไซต์จนกว่าสถานะจะอัฟเดต)
      2. การโอนค่าสมัครเข้าบัญชีเลขที่ 114-3-84975-5 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. แซค ศูนย์สอบวิชาการ

และเมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินที่ไลน์ไอดี andamantest, @saccentre

6. การจัดส่งรางวัลและเกียรติบัตร ทางโครงการจะจัดส่งไปยังสถานที่ที่ผู้สมัครกรอกไว้ในใบสมัครเท่านั้น
      6.1 กรณีการจัดส่งที่บ้าน ขนส่งไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากโทรแล้วไม่มีผู้รับสาย, ไม่มีคนรับพัสดุ หรือเหตุอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถจัดส่งได้ ผู้รับต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งใหม่เอง
      6.2 กรณีจัดส่งที่โรงเรียนต้นสังกัด ขนส่งจัดส่งแล้ว แต่ไม่พบพัสดุ หรือเหตุอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของโครงการฯ ผู้รับต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งใหม่เอง

7. ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าสมัครทุกกรณี หากพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของทางโครงการฯ

ข้อควรระวัง

1. ข้อมูลที่ใช้ในการออกเกียรติบัตร เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อโรงเรียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระดับชั้นเรียน จะต้องกรอกให้ถูกต้องและชัดเจน

2. หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะเป็นของผู้สมัครเอง และกรอกให้ถูกต้อง เนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขได้

3. ที่อยู่ในการจัดส่งรางวัลจะต้องกรอกให้ชัดเจนและถูกต้องเท่านั้น เนื่องจากหากเกิดกรณีพัสดุสูญหายหรือตีกลับ ผู้รับจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งใหม่เอง ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีพัสดุสูญหายหรือตีกลับ

4. กรุณากรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เนื่องจากจะมีผลต่อความถูกต้องของเกียรติบัตร หากมีข้อผิดพลาด กรุณาแก้ไขก่อนวันปิดรับสมัครเท่านั้น